د سکین کټګوري

عمومي فرهنګ

د عمومي کلتور او معلوماتو مقالېڅه بانډ دی؟

بانډ څه شی دی؟ د ترکيې په تجارتي کوډ کې؛ پور د مشترک سټاک شرکتونو لخوا د پیسو د پور اخیستلو په موخه صادر شوی، په دې شرط چې د دوی نومول شوي ارزښتونه مساوي وي او د دوی جملې یو شان وي.