د سکین کټګوري

منځګړی - پرمختللي آلمان درسونه

د آلمان د پوهې څانګه

آلمان شمیره، د آلمان شمیره 1-100

آلماني شمیرې، آلماني شمیرې 1-100، په آلمان کې شمیرې څنګه په آلمان کې شمیرې ووایاست؟ 0 : null (nul) 1 : eins (ayns) 2 : zwei (svay) 3 : drei…