د آلمان کلمېد آلمان اصلي بنسټونه

د آلمان د زده کړې اپلیکیشن

د آلمان د وینا کولو نمونه

په المان کې ورځني ساده پوښتنې

د آلمان د ورځني ژوند ساده پوښتنې، د آلمان عمومي خبرې اترې ساده پوښتنې، آلمان اساسي پوښتنې، آلمان…

د جرمني دوره

د آلمان د سزا ټاکل

سلام دوستانو، زموږ په سایټ کې په آلماني ژبه د جملو د جوړولو په اړه ډیری مقالې شتون لري. زموږ ډیری ملګري…

پرمختللي آلماني درسونهد آلمان پورټل

د آلمان د ویډیو درسونهد آلمان درسي کتاب

د جرمني درسي ویډیوګانې

د جرمني غوښتنلیکونه ، لوبې او فایلونهانګلیسي لوست

د پیسو ګټلو لارې

1 3