د سکین کټګوري

آلمان ټايمز او وژنې

د آلمان ټایمز او آلمان د اعدامونو

الماني پرفیکټ

په دې لوست کې چې عنوان دی د آلمان پرفیکٹ لیکچر دی، موږ به د آلمان د بشپړ وخت په اړه لنډ معلومات وړاندې کړو. مخکې…

د آلمان اوسنی وخت

د المان اوسنی زمانه (پراسنس) د موضوع توضیحات، مثالونه او تمرینونه. سلام جرمنکس لوستونکو،…

د آلمان منفی انتقادونه

په دې لوست کې به موږ په جرمني کې منفي جملې وګورو. نو، د مثال په توګه، جمله "das ist ein Kind" (دا یو ماشوم دی)…

د آلماني فعل کنجګریشن

هغه موضوع چې موږ به یې په دې لوست کې پوښښ کړو: د آلمان فعل ترکیب ګرانو ملګرو، پدې مقاله کې، آلماني فعلونه،...