د سکین کټګوري

د آلمان کلمې

د آلماني کلمو په کټګورۍ کې مقالې په آلمان کې په ورځني ژوند کې د ډیری کارول شوي کلمو په درجه بندي کولو سره چمتو شوي. په دې کټګورۍ کې مقالې د نږدې ټولو کچو آلماني زده کونکو لپاره مناسب دي.