د آلمان ښوونځي او ټولګي

د آلمان ښوونځي او ټولګيلاندې انځور زموږ د آلمان په ښوونځي کې د آلمان ښوونځي او ټولګي توکي ښیي.

د آلمان د ښوونځي ټولګي توکي
د آلمان د ښوونځي ټولګي توکي

په ورته درس کې، زموږ د ښوونځي ملګري او د آلمان ټولګي توکي د هنرونو او کثرتونو سره یو ځای لیدل کیږي.

د المان د ښونځیو د موادو اړوند ستاسو د بل ځای د بیاکتنې لپاره لاندې لینک باندې کلیک وکړئ:

د ګرمن ښوونځي توکيتاسو ممکن دا هم خوښ کړئ
تبصره