خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

خبرداری: ناسم استدلال لپاره foreach عرضه () کې /var/www/vhosts/almancax.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3045

د آلمان د ښوونځي توکي (ډای شولسچین)

د آلمان د ښوونځي تجهیزات د آلمان د ښوونځي تجهیزات (Die Schulsachen)

پدې لوست کې ، موږ به د الماني ښوونځي توکي ، د الماني ټولګي توکي ، د ښوونځي جرمني ، ټولګي ، درسونو ، درنو ملګرو ، آلماني توکو او زده کړې وسیلو کې کاریدونکي توکي وینو.راځئ لومړی د آلمان په ښوونځي کې کارول شوي وسیلې زده کړو ، دا د ښوونځي تجهیزات ، د خپلو مقالو سره یوځای د عکسونو سره. دا عکسونه ستاسو لپاره په احتیاط سره چمتو شوي دي. بیا ، د لید لید سره یوځای ، موږ به د دوی مضمونونو سره یوځای د آلمان د ښوونځي توکو انحصاري او ژبي دواړه زده کړو. بیا به موږ تاسو ته د جرمني ښوونځي توکي په لیست کې وړاندې کړو. پدې لاره کې ، تاسو به د آلمان زده کړې او روزنې وسیلې ښه زده کړې وي. همدارنګه د پا ofې په پای کې په جرمني کې د ښوونځي توکو په اړه نمونې جملې دي.

د ښوونځي توکي: ډای شولسچین

د جرمني ښوونځي توکي توضیحي بیان

د الماني ښوونځي توکي - مړ شوټشی - د ښوونځي کڅوړه
مړ شوټشی - د ښوونځي کڅوړه

د آلمان د ښوونځي توکي - der Bleistift - پنسل
der Bleistift - پنسلد الماني ښوونځي توکي - der Kuli - د جرمني د بالینګ قلم
der Kuli - د بال پوائنٹ قلم

د الماني ښوونځي توکي - der Füller - د جرمني فواینر قلم
der Füller - د فوارو قلم

د الماني ښوونځي توکي - der Farbstift - الماني کریون
der Farbstift -B رنګ مارکر

د الماني ښوونځیو اکمالات - der Spitz - د جرمني تیزونکی
der سپیتزیر - شارپینرد آلمان د ښوونځي توکي - der Radiergummi - د جرمني پاکونکی
der Radiergummi - ایریسر

د الماني ښوونځي توکي - der مارکر - د جرمني عالي
der مارکر - عالي

د الماني ښوونځي توکي - der Mappchen - د جرمني د پنسل قضیه
der Mappchen - د پنسل قضیه

د الماني ښوونځي توکي - داس بوچ - د جرمني کتاب
das Buch - کتاب

د آلمان د ښوونځي توکي - داس هفت - د جرمني نوټ بوک
das Heft - نوټ بوکد آلمان د ښوونځي توکي - der Malkasten - د آلمان اوبو
der مالکاسټن - د اوبو رنګ

د الماني ښوونځي توکي - der پنسل - د جرمني برش
der پنسل - برش

د الماني ښوونځي توکي - داس ورټربچ - د الماني قاموس
das Wörterbuch - قاموس

د آلمان د ښوونځي توکي - داس لاین - د جرمني حکمران
ډاس لاین - حکمران

د الماني ښوونځي اکمالات - der Winkelmesser - د جرمني پروټراکتور
der Winkelmesser - ساتونکی
د جرمني ښوونځي توکي - der Zirkel - د جرمني کمپاس
der زرکیل - کمپاس

د الماني ښوونځي توکي - مړ ټافل - د جرمني تور بورډ
مړ توفیل - تور بورډ

د آلمان د ښوونځي توکي - مړ کریډ - الماني چاک
مړ شه کریډ - چاک

د آلمان د ښوونځي توکي - مړ شیره - الماني کینچی
مړ شیره - کینچی

د آلمان د ښوونځي توکي - مړ لین رحمت - د المان نقشه
die Land Rahmat - نقشه

د جرمني ښوونځي توکي - der Tisch - الماني ډیس
der Tisch - جدول


د الماني ښوونځي توکي - der Stuhl - د جرمني رو
der Stuhl - Rank

د آلمان د ښوونځي توکي - داس کلبینډ - د الماني بند
ډاس کليبنډ - ټپ

ګرانو زده کونکو ، موږ د دوی مقالو سره په جرمني کې د ښوونځي ترټولو کارول شوي او ډیری ځله لیدلي. دا د آلمان ترټولو عام توکي دي چې په ټولګي او درسونو کې ذهن ته راځي. اوس ، راځئ چې یو څو عکسونو کې د آلمان ښوونځي توکي وګورو. لاندې به تاسو د الماني ښوونځي توکي وګورئ ، د دوی مقالې او د دوی جمع سره. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ، په آلمان کې د ټولو ډیری نحو مقاله مړه ده. د واحد نومونو مقالې حفظ کولو ته اړتیا لري.

د آلمان د ښوونځیو توکو جمع کول

لاندې د ځینې خورا ډیر کارول شوي ښوونځي توکي او ځینې ښوونځي پورې اړوند ټکي لپاره الماني دي. انځورونه زموږ لخوا چمتو شوي. لاندې عکسونو کې ، د آلمان د ښوونځي توکي او د ټولګي توکي دواړه د دوی مقالو او د دوی جمع سره ورکړل شوي. په غور سره ازموینه وکړئ. د لاندې عکسونو لاندې ، په لیکلي ب inه کې د آلمان ښوونځیو توکو لیست شتون لري ، مه هیروئ چې زموږ لیست ته کتنه وکړئ.

د آلماني ښوونځي توکي، د ټولګي نومونه په ټولګي کې د آلمان نومونه

د آلمان د ښوونځیو توکي جمع او مقالې
د آلمان د ښوونځیو تجهیزات د هنرونو او طریقو سره
په جرمني کې د ښوونځي مقالو جمع کول او مقالې

په پورتني عکس کې ، د مقالې او جمع کولو سره د جرمني ښوونځي او د ټولګیو تجهیزات شتون لري.

ټیلیل در سکول:

مرسی کلسی: ټولګي
داس کلاسنزیممر: درجه
داس لیریرزیممر: د ښوونکي خونه
مايبي بيليتوتيک: کتابتون
بچرري مړینه: کتابتون
داس کار کار: لابراتوار
ګیګ ګیګ: دهلیز
ډیری شولفف: د ښوونځي لوبې ډګر
ډیری شولګارتین: د لوبې ډګر
مري ټورناهلي مري: جم

Die Sch Schulachen: (د ښوونځي توکي)

ډیری لیرتریت: د ښوونکي میز
داس کلاسنینګ: د ټولګی نوټ بوک
طفیل مړینه: بورډ
der Schwamm: eraser
داس پاول: لیکچر / قطار
مري کرري: چاک
د کوګګیلچریبر (Kuli): د بکس پوسټ قلم
داس شیان: نوټ بوک
ماته schultasche: د ښوونځي بکس
der füller: د فوټین قلم
داس وسبورګ: لغت
مپسي مړینه: دوتنه
der Bleistift: پنسل
داس میسپینچ: پنسل قضیه
شه، سکسیور
د سپ سپیسزر: پنسل تیزینر
داس بوچ: کتاب
شیطان مریخ
der Buntstift / Farbstift: احساس قلم
داس کرښه: حکمران
برټډوس مړینه: د غرمې ډوډۍ
der Radiergummi: eraser
داساسټ پوټری: کاغذ
د ګرمۍ مړی: کارتوز
د در بلاک: د بلاک یادښت
داس کیبلبینټ: چپکشیپ ټپ
مځکه کاره
ډیری پنسل: د برش رنګ
ډا میلکسټین: د رنګ بکس
داساس ټیززګګ: Tracksuit
ټیټشس مړ کړه: لاندنی لارښوونی

د آلمان د ښوونځي توکو نمونه یادونه

اوس راځئ چې په جرمني کې د ښوونځي توکو په اړه بیلګې جملې وکړو.

ایا داس دی؟ (دا څه دي؟)

داس ist ein Radiergummi. (دا یو پاکونکی دی)

ایا سنډ داس و؟ (دا څه دي؟)

داس سینډ بلیسټیټیټ. (دا قلمونه دي.)

د هست دو ایین شیره؟ (تاسو قینچي لرئ؟)

Ja، ich habe eine Schere. (هو ، زه کینچی لرم.)

نیین ، ich habe keine Schere. (نه ، زه کینچی نه لرم.)

پدې لوست کې ، موږ په ښوونځي کې د کارول شوي وسیلو او تجهیزاتو یو لنډ لیست درکړ ، په ټولګي کې کارول کیږي ، البته ، په ښوونځي کې د کارول شوي وسیلو لیست پدې پورې محدود نه دی ، مګر موږ د آلمان لیست ورته ورکړ ډیری کارول شوي وسیلې ، تاسو کولی شئ د وسیلو نومونه ومومئ چې دلته د قاموس په لټون کولو سره ندي شامل شوي.

موږ ستاسو د آلمان په درسونو کې ترټولو غوره غوره کوو.32 افکار په "د آلمان د ښوونځي توکي (ډای شولسچین)"

  1. ساعت-ایرکنډیشنر-هینګر-ساکټ-دیوال-چت-دیوال- دا د مقالو سره څه شی دی 🙂

  2. سلام استاده زه غواړم یوه پوښتنه وکړم...
    زه آلمان ته د کورنۍ د یوځای کیدو په توګه راغلم
    زه د مسلکي لیسې فارغ شوی یم. زه غواړم د ویب پروګرام کولو په برخه کې fortbildung یا Weiterbildung وکړم. زما د ډیپلوم نمرې 70 دي او ما د خپل OS سره ازموینه هم پاس کړې ده. زه په دې اړه اسناد لرم. زه لاهم یم په یوه پوهنتون کې شامل شوی یم ... زه باید څه وکړم مهرباني وکړئ ماته یوه لاره وښایاست مننه

  3. دا یو ډیر ښکلی سایټ دی، زه دا سایټ خوښوم، د دې نرم وضاحت لپاره ډیره مننه 🙂

ځواب ولیکئ

ستاسو بریښنالیک پته به خپره نشي. اړینې برخې * دوی سره نښه شوي