څه پیدا نه شول

داسې ښکاري چې موږ هغه څه نه شو موندلی چې تاسو یې په لټه کې یاست. شاید لټون مرسته وکړي.