لیبل سکین کړئ

د آلمان د کورنۍ سامان او د هغوی معنی