پیژندنه او انګیزه څه شی دی؟

ژمنه او مشغولیت څه شی دی؟ وعده او مصروفیت د واده او واده لومړی پړاوونه دي. دا د زوم او کورنۍ په اړه دی چې د نجلۍ غاړې ته ځي او د لیدو غوښتنه کوي ...