آلمان میاشتني، میاشتې

آلمان میاشتني، میاشتې 

د میو مونټ - میاشتې
دويچه Englisch
جنوري
Stew-oo-ah
د جنوري په
د فبروري په فبروري
د مارچ په
MEHRZ
مارچ
اپریل اپریل
Mai
MYA
می
د جون په
YOO-nee
جون
د جولای په
YOO-لي
جولای
اګست
د تبادلي-GOOST
اګست
سپتمبر سپتمبر
د اکتوبر په د اکتوبر په
نومبر نومبر
د دسمبر په دسمبر


تاسو ممکن دا هم خوښ کړئ
تبصره