لیبل سکین کړئ

9. د برتانوي ژبې شمیره لیک
د انځورونو سره تر 10 پورې آلماني شمیرې، د ماشومانو لپاره آلماني…

الماني شمیرې له 1 څخه تر 10 پورې، د آلمان د پنځم ټولګي شپږم، 5 د نهم ټولګي شمیرې، د انځورونو سره آلماني شمیرې، د ماشومانو لپاره له 6 څخه تر لسو پورې د ماشومانو لپاره ...