لیبل سکین کړئ

10. د ټولګی ټولګی ګانی

ساعتونه په الماني ژبه (die uhrzeit)، په آلماني ژبه وخت ویل، Wie…

په دې لوست کې به د الماني ساعتونو موضوع تر پوښښ لاندې ونیسو. د جرمني ساعتونو لیکچر؛ پوښتنه یې وکړه چې په جرمني کې څه وخت دی، وخت په جرمني، رسمي او عامو خلکو ووایي...