د آلمان عمومي عمومي مفاهیم

1. لاندې کومو کلمو غلط معنی ورکړل شوې؟
2. لاندې کومو کلمو غلط معنی ورکړل شوې؟
. below below below belowی the the the؟ of؟؟ wrong article؟ article article article has؟؟
. below below below belowی the the the؟ of؟؟ wrong article؟ article article article has؟؟
5. لاندې کوم ټکي باید مقاله ولري "مړ"؟
6. لاندې جملې کوم یو "مذکر" دی؟
7. کومه مقاله د جمع اسم لپاره کارول کیږي؟
8. لاندې کومو کلمو غلط معنی ورکړل شوې؟
9. کوم شمیر غلط لیکل شوی دی؟
د چاپ حق man المانکاکس