د آلمان شمیرې ازموینه

1. 178
2. 504
3. 777
4. 9871
5. 3012
6. 5987
7. 55555
8. 489573

د چاپ حق man المانکاکس