د آلمان ساده متن موضوع موضوع

1. ایا داس و؟
2. ....... داس ایین پیفرډ؟
3. محرم ......... زده کونکی.
4. du......... Lehrer.
...... ........ د وینډر؟
6. ایا داس و؟
7. د اسټ ایین ...........
8. داس اسټین .........
9. ډیر Stuhl........ neu.
10. داس کلید is ........... gross.
د چاپ حق man المانکاکس