د آلمان ساده متن موضوع موضوع

1. ډاس ............... بوچ.
2. ډاس ............... کش.
3. ډاس .............. بلډر.
4. .......... داس راډیوګانې؟
5. جا ، داس سند .............
6. نیین ، داس ........... آټو.
7. جا ، داس سیند ............
8. ich .......... زده کونکی.
9. ......... د دوه زده کونکي؟
10. وایر .......... کیلنر.