د جملې ترتیب موضوع موضوع

. which case which case I the AM is؟؟؟ AM sentence؟؟؟؟؟ correct spe؟؟؟؟؟؟ is؟؟؟؟ is؟ (ځي: ځاځی)
. which which which E W W O A ځRE the؟ ”؟؟؟؟؟؟؟ is the؟؟ is؟ lling spe؟؟؟؟ is؟؟؟
. which which which of which of؟؟؟؟ THE؟ OO A؟؟؟؟؟؟؟؟؟ sentence؟ spe correct؟ spe ؟lling؟ is؟؟ is؟
which. په کوم حالت کې د دندې درست ټکي یا دندې کول؟ (کار ته: اربکیان)
. which option which optionOUOROR OROR OROROROR؟؟ OR ؟OROR؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
which. په کوم حالت کې تاسو د ټاکل شوي جملې سم جملې سمې دي؟ (زده کړئ: لرنین)
7. په کوم حالت کې د O LEARNING سم انډول دی؟
which. په کوم اختیار کې د "موږ راغلو" د جملې سم جملې ویل کیږي؟
9. تاسو په کوم اختیار کې د جملې صحیح املا ده؟
AH 10.: په کوم انتخاب کې دحمیت ګلیر د جملې صحیح املا ورکول کیږي؟
په کوم حالت کې د "بچي راتلونکی راځي" د جملې سم املا ده؟


د چاپ حق man المانکاکس