د آلمان د سزا ټاکل ترتیب موضوع ازموینه - 2

1. په کوم اختیار کې 1 ټکي دي: لیرن 2: ich 3: دویچ د مناسبې جملې لپاره باید؟
. which په کوم حالت کې ټکي 2: du 1: heute 2: Deutsch 3: lernst په سمه جمله کې تنظیم شوی؟
. which په کوم اختیار کې 3: آینین 1: احمد 2: شریبیت 3: لنډې د پاکې جملې په توګه تنظیم شوي؟
4. په کوم اختیار کې 1 ټکي: کومین 2: ویر 3: ګرم په مناسب جمله کې تنظیم شوی؟
. which په کوم حالت کې ټکي 5 دي: پوسټ بیټ 1: ein 2: der 3: راویت 4: پاک جمله کې بسته شوی؟
6. په کوم حالت کې ټکي 1: der 2: heute 3: kommt 4: lehrer د مناسبې جملې لپاره تنظیم شوی؟
7. احمد په انګلیسي ژبه په کوم ځواب کې زده کوي؟

د چاپ حق man المانکاکس