په آلمان کې د فعل او جملو کارول

د آلمان په انګلستان کې د لوستلو څرنګوالی یوه بیلګه ده او په جزا کې یې کاروي.جرمني د انګلیسي لوستلو فعل جرمن ته انګلیسي لوستل او په یوه جمله کې یې کارولتاسو ممکن دا هم خوښ کړئ
تبصره